logo-

บริการ TOP EXPERT HEALTHCARE

CARE GIVER & SERVICE
บริการรายวัน
Daily Service
ช่วยดูแล 8 ชั่วโมง/วัน

CG เข้าดูแลตั้งแต่ 06.00-12.00 น. และ 13.00-19.00 น. พัก 1 ชั่วโมง

บริการรายเดือน (Part - Time)
Monthly Service
ช่วยดูแล 12 ชั่วโมง/วัน

CG เข้าดูแลตั้งแต่ 06.00-12.00 น. และ 13.00-19.00 น. พัก 1 ชั่วโมง

บริการรายเดือน (Full - Time)
Monthly Service
จะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด

CG จะดูแล 12 ชั่วโมงในตอนกลางวัน และ นอน
แสตนบายด์หากผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติหรือ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในตอนกลางคืน

บริการผู้ชำนาญ (พิเศษ)
Expertise Nurse Services
แพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ
นักกายภาพบำบัด
แพทย์แผนไทย

* ไม่รวมค่าเดินทาง

Care Giver หรือ CG คือผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

ที่ทาง ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เฮลธ์แคร์ ทำการคัดเลือกและและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านระบบของกรมตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทางท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เฮลธ์แคร์ จะทำการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้อย่างถูกต้อง ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากโรงพยาบาล และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง สามารถทำหน้าที่ดูแลขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือกิจวัตรในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ได้ดังนี้

 

image

1. รายละเอียดการดูแลผู้สูงอายุ

บริการดูแลผู้สูงอายุ ช่วยทำกิจวัตรประจำวัน จัดยาและเตรียมอาหาร
ประคองเดิน พยุงเข้าห้อง เดินออกกำลังกาย ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยให้แก่ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
สร้างกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ


หน้าที่โดยสังเขป

 • ดูแลผู้สูงอายุ
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
  ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ตามอาการ
 • สังเกตอาการ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลอาการของผู้ป่วยทุกวัน
  ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • ดูแลอาหารและจัดยาตามวันและเวลาที่ถูกต้อง จัดเตรียมอาหาร
  ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้สูงอายุ
  ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา
  อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้สูงอายุรับประทาน
 • จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือ ฟังดนตรี ร้องเพลง
  สวดมนต์ ทำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อผ่อนคลายและส่งเสริมสภาวะจิตใจ
 • จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย
  เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  และความยินยอมของญาติ

 

 

2. รายละเอียดการดูแลผู้ป่วย

บริการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้,ผู้ป่วยระยะพักฟื้น, ผู้ป่วยสมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดหัวใจตีบ, ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ, ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดในสมอง, ผู้ป่วย ปิดทวาร มาอยู่หน้าท้อง, ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว


หน้าที่โดยสังเขป

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ซัก
  ทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • ดูแลการทำกายภาพบำบัดตามอาการ
 • ดูแลการพลิกตัว ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 • ดูแล กระตุ้นการรับรู้ของผู้ป่วย ในรายที่มีความผิดปกติทางสมอง
 • กระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพ
  ตามความเหมาะสม
 • ดูแลอาหารและจัดยาตามวันและเวลาที่ถูกต้อง จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสม
  กับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้ป่วย ซึ่งจัดอาหารให้
  สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา
  อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้ป่วยรับประทาน
 • สังเกตอาการ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลอาการของผู้ป่วยทุกวัน
  ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง
  การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • จัดกิจกรรมด้านศาสนาและนอกสถานที่ เช่น การใส่บาตร ฟังธรรมะ
  เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศปรับ
  เปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • CG ไม่สามารถทำกิจกรรมการดูแลที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะทางการแพทย์ เช่น เปลี่ยนสายอาหาร เปลี่ยนสายปัสสาวะ ทำแผลลึกเห็นกล้ามเนื้อระดับสี่
  ฟอกไต เจาะเลือด หรือ ฉีดยาเข้าเส้นเลือด ได้ ทาง ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เฮลธ์แคร์ แนะนำให้ใช้บริการของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อความเหมาะสมในด้านทักษะกับ
  ความซับซ้อนของภาระงานค่ะ
บริการเสริมของ Top Expert Healthcare
บริการของ ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท เนอร์สซิ่งโฮมส์
service-01
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฟื้นฟู ผู้ป่วยติดเตียงทั้งแบบอยู่พักประจำ และ ไป-กลับ
 • calendars บริการแบบรายเดือน
 • calendars บริการแบบรายวัน
 • calendars บริการพบแพทย์ตามนัด
 • calendars บริการผู้ชำนาญการพิเศษ
service-01
บริการที่จะได้รับ
 • แพทย์ที่ปรึกษา เข้าตรวจผู้สูงอายุทุกสัปดาห์
 • อาหาร 3 มื้อ และผลไม้
 • กายภาพบำบัด
 • ทีมพยาบาลวิชาชีพดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมบริการพิเศษต่างๆ และ กิจกรรมนันทนาการทุกวัน

โรงเรียน ท๊อป เอ็กซ์เพิร์ท การบริบาล

สถาบันที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีที่สุด แห่งแรกและ
แห่งเดียวใน อยุธยา เปิดสอนหลักสูตรการบริบาล
หลากหลายหลักสูตร

สนใจสอบถาม

message